przez: INSTALVEL Sławomir Veltze

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest WYSTAWCA faktury a więc Instalvel Sławomir Veltze prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod numerem NIP: 547-183-08-09 adres poczty elektronicznej (e-mail): instalvel(@małpa)tlen.pl, numer telefonu: +48 504 506 502
  2. Dane osobowe zbierane w czasie składania zamówienia i zakupu w przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i c RODO, który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, oferty, zamówienia – wystawienia faktury oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Ponad to dane te mogą zostać przekazane do podmiotów zajmujących się np. windykacją, pomocą/doradztwem prawnym.
  3. Dane przetwarzane to imię i nazwisko, firma (jeżeli dotyczy), adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy), adres dostawy/usługi oraz adresy korespondencyjne, numery identyfikacyjne REGON, NIP lub PESEL
  4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale jednocześnie konieczne dla realizacji wskazanych powyżej celów w tym do wystawienia faktury na rzecz klienta indywidualnego który to poprosił o fakturę zamiast paragonu jako dowód wykonanego zlecenia/usługi/zamówienia.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji zobowiązań umownych przez okres wskazany w odpowiednich przepisach; co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO
  8. Faktury są obsługiwane przez system wFirma.pl: Web INnovative Software Sp. z o.o. – ul. Bolesława Krzywoustego 105/21- 51-166 Wrocław KRS 0000342082, NIP 8982167294.
  9. Powiadomienia SMS są obsługiwane przez system SMSAPI: Firma LINK Mobility Poland sp. z o. o. jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000350201. ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, NIP: 969-156-67-36, REGON: 241520885.
  10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres instalvel(@małpa)tlen.pl lub pisemnie na adres WYSTAWCY faktury.

Klauzula informacyjna do realizowanych zamówień i usług

Updated on 2018-12-28T14:03:01+01:00, by szymon.